კვალიფიკაციის ამაღლება

არაფორმალური განათლების გზით

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დასაქმების ხელშემწყობი სერვისებისა და სისტემების განვითარების მიზნით 2011 წელს შეიქმნა აჭარის დასაქმების სააგენტო. ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფაა, დაარსებიდან დღემდე სააგენტოს საშუამავლო სერვისებით 30 000-მდე სამუშაოს მაძიებელმა და 3 000-ზე მეტმა დამსაქმებელმა ისარგებლა, რის შედეგადაც 15 000-მდე პირმა იპოვა სასურველი სამუშაო ადგილი. სააგენტო, რეგიონალურ შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებულის დისბალანსის შესამცირებლად ყოველწლიურად, ახორციელებს დასაქმების მხარდამჭერ მიზნობრივ პროგრამებს.

პროგრამა “კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით” ორიენტირებულია დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარებაზე. შრომითი ძალის კვალიფიკაციის ამაღლება ორგანიზაციის პროდუქტიულობასთან ერთად მნიშნველოვნად ზრდის გრძელვადიანი და სტაბილური დასაქმების შესაძლებლობებს. პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინებისა და მასტერკლასების ორგანიზებას, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები შეძლებენ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალების ცოდნის გაზიარებას.

ტრენინგებისა და მასტერკლასების თემატიკის შემუშავება, ადგილობრივ შრომის ბაზარზე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და საჭიროებების გამოვლენის საფუძველზე ხორციელდება და მაქსიმალურად პასუხობს არსებულ გამოწვევებს.
2019 წელს, ტრენინგები 6 სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარდება და კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა, სხვადასხვა კომპანიებში დასაქმებულ 70 პირს მიეცემა, ხოლო 3 საჩვენებელ მასტერკლასს 80 პირი დაესწრება.

გასულ წლებში გამოკითხულ პროგრამის მონაწილეთა 97,7% აღნიშნულ პროგრამას მიიჩნევს ყველაზე ძლიერ საგანმანათლებლო პროდუქტად შრომის ბაზარზე

სარგებლობის უპირატესობები

სამუშაოს მაღალხარისხოვნად შესრულებისთვის საჭირო უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს

ცოდნის, შეხედულებებისა და იდეების ურთიერთგაცვლით თემის სიღრმისეული და დეტალური განხილვის შესაძლებლობას იძლევა

აღჭურვილობის ან რეალური ცხოვრების განმასახიერებელი სიტუაციების გამოყენებით მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენებას შუწყობს ხელს

მოწინავე საერთაშორისო მეთოდოლგიებზე დაყრდნობით და ქართული სპეციფიკის გათვალისწინებით აგებული კურსი პროფესიულ და პიროვნულ უნარებს განავითარებს

პრაქტიკული სწავლების გზით მიღებული ცოდნის რეალიზებისა და შეჯამების შესაძლებლობას იძლევა

საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალი სპიკერების მიერ ორგანიზებული საჩვენებელი მასტერკლასები დამატებითი გამოდილების მიღების შესაძლებლობაა

ტრენინგი
მასტერკლასი
მარკეტინგი და
გაყიდვები

მარკეტინგი და გაყიდვები

მიმოხილვა

მარკეტინგი და გაყიდვები


მარკეტინგი სოციალური და მმართველობითი პროცესია, რომელიც მოწოდებულია გაცვლის მეშვეობით ადამიანთა საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისაკენ. მარკეტინგი მიმართულია მოგების მიღების მიზნით ბაზრისა და კონკრეტულ მომხმარებელთა მოთხოვნილებების შესწავლასა და ამ მიზნით წარმოებული საქონლის და მომსახურების ორიენტაციის, სამომხმარებლო მოთხოვნის ფორმირების, სტიმულირებისა და გაყიდვის გაფართოებისაკენ.
განასხვავებენ მარკეტინგის შემდეგ ტიპებს:

• სამომხმარებლო მარკეტინგი
• სამრეწველო მარკეტინგი
• მომსახურების მარკეტინგი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის. მარკეტინგისა და გაყიდვების პოზიციაზე მომუშავე ადამიანებისთვის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისთვის. ასევე დამწყები მენეჯერებისათვის და გაყიდვების სპეციფიკით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის, მათთვის ვისაც სურს გაზარდოს კომპანიის შემოსავლები.

კურსის მიზანია მსმენელს დაეხმაროს მარკეტინგული უნარების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში, რომელიც მნიშვნელოვანია, როგორც მოქმედი მარკეტოლოგებისთვის, ისე მარკეტინგით დაინტერესებული პირებისთვის.

მსმენელები გაიღრმავებენ თეორიულ ცოდნას და დაეუფლებიან პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს მარკეტინგული კვლევის, გაყიდვების, მომსახურების, მომხმარებელთა მოზიდვის და სხვა მიმართულებით.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები აღჭურვილი იქნებიან სათანადო ცოდნით, რათა უპასუხონ თანამედროვე მარკეტინგულ გამომწვევებს და ბაზრის მოთხოვნებს. კურსის ბოლოს მათ ექნებათ პასუხები შეკითხვებზე:

 • რა უახლესი ტენდენციები და მიდგომები არსებობს მარკეტინგში?
 • როგორ გამოვიყენოთ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში?
 • როგორ განვსაზღვროთ კონკურენტის როლი და შევისწავლოთ მისი ქცევა?
 • რა თავისებურება აქვს სატელეფონო გაყიდვებს?
შინაარსი
 1. მარკეტინგის არსი, მიზანი და მისი განმსაზღვრელი კატეგორიები;მარკეტინგის სახეობები, მარკეტინგის საქმიანობის 3 დონე; უახლესი ტენდენციები და მიდგომები
 2. მარკეტინგის ფუნქციები; ანალიტიკური ფუნქცია(ბაზრის შესწავლა);
 3. ბაზრის სეგმენტაციის არსი და შესაძლებლობების ანალიზი;
 4. ბაზარზე საქონლის პოზიციონირება;
 5. პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები;
 6. მარკეტინგული შესაძლებლობების შეფასება;
 7. სამიზნე ბაზრის შერჩევა;
 8. დისტრიბუცია; მომხმარებლის ტიპოლოგია;
 9. კონკურენტების როლი და მათი შესწავლა. მარკეტინგული სამსახურის ორგანიზაციის სისტემა; კონკურენციის ბუნების შეცვლის ტენდენცია;
 10. მარკეტინგული კომუნიკაციები; ბრენდინგი; თანამედროვე მარკეტინგული კომპლექსი;
 11. მარკეტინგული გამოკვლევები; გამოკვლევათა ტიპები და ხერხები.სატელეფონო გაყიდვები-ახალი გამოწვევა; მარკეტინგის დაგეგმვის სისტემა;
 12. SMART და SWOT ანალიზი; 4P; თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
ტრენერი

გიორგი მაისურაძე

მარკეტინგი და გაყიდვები

maisuradze 02

გიორგი მაისურაძე-CEO კომპანია „ Nexy Tech”

„მაისურა ბიზნესი“-დირექტორი, კონსულტანტი

„იუ ჯი თი“-გაყიდვებისა და მარკეტინგის ინსტრუქტორი

„აითი-ნოლიჯი“-ქოუჩი

 

გიორგის აქვს 20 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება გაყიდვებისა და მარკეტინგის მიმართულებით. ის წარმატებით მუშაობდა სხვადასხვა მენეჯრულ პოზიციაზე. აქვს საუკეთესო გუნდური მუშაობის, პრეოქტების მართვისა და გაყიდვების უნარები. მის მიერ ჩატარებული ტრენინგები გათვლილია როგორც საცალო, ასევე B2B გაყიდვებზე. ის არის წარმატებული გამყიდველი როგორ საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. ის ყოველწლიურად მონაწილეობს მსოფლიო ფორუმებში და წარმოადგენს ისეთი დიდი ორგანიზაციების კონსულტანტს საქართველოში, როგორიცაა Microsoft, Cisco, HPE, Oracle, Smart Solutions, Check Point, Dell EMC

გიორგი ლობჟანიძეს განათლება მიღებული აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლებში – ბიზნეს ანალიტიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით. არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დარგში.
2001-2006 წლებში გიორგი ლობჟანიძე „საქართველოს ეროვნულ ბანკი“-ში IT ქსელებისა დ ადმინისტრირების განყოფილების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა, 2006-2011 წლებში იკავებდა IT ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პორტფოლიოს მენეჯერის პოზიციას „ბანკი რესპუბლიკა“-ში. ის 2012 წლიდან სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-ს პროექტების მართვისა და ბიზნესის ანალიზის სამსახურს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2018 წლიდან, პარალერულად „ტენსტეპ გორგია“-ს პროექტების განვითარების და ტრენინგების მენეჯერის პოზიციაზე საქმიანობს

მალე დაიდება სრული ინფორმაცია

განრიგი და თარიღი
CALEND ICO
4 დღე

თითოეული ტრენინგის მიმდინარეობა სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრულია არანაკლებ 4 დღისა

time
16 საათი

ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 5 საათისა

coffee
შესვენება

დღის განმავლობაში განსაზღვრულია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ყავა / ლანჩი)

ჩართვის წესი

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაცია აუცილებელია:

 • საქმიანობდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
 • რეგისტრირებულიიყოს ან დარეგისტრირდეს  სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

– შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებს ის ორგანიზაცია, რომელიც სრულყოფილად შეასრულებს პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელ პირობებს და უზრუნველყოფს მასთან დასაქმებული, ტრენინგზე დასწრების მსურველი პირის ან/და პირთა მონაწილეობას ინტერვიუს პროცესში

*ინტერვიურება გულისხმობს თანამშრომელთა გამოკითხვას, რათა ტრენინგთემატიკის განსაზღვრის დროს ზუსტად მოხდეს კომპანიის საჭიროებების გათვალისწინება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასაქმებულ პირთან ან/და პირებთან ჩატარებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგად მოხდება პროგრამის მოსარგებლეთა საბოლოო სიის განსაზღვრა

გაითვალისწინეთ:

*იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პირების რაოდენობა აღემატება ტრენინგზე/ტრენინგებზე ერთი ორგანიზაციიდან წარმოსადგენ პირთა დასაშვებ რაოდენობას (1 ტრენინგ-მიმართულებით არაუმეტეს ორი პირი და ჯამში არაუმეტეს 3 სხვადასხვა ტრენინგ-მიმართულებით მაქსიმუმ 6 თანამშრომელი), სააგენტო ან/და პროგრამის განმახორციელებელი კომპანია უფლებამოსილია ორგანიზაციას დაავალოს წარმოდგენილი სიიდან თანამშრომელთა შერჩევა

*აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიზანია პროგრამაში ორგანიზციების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილ პირთა შერჩევისას

*იმ პირებისგან, რომლებიც არ იქნებიან შერჩეული  ტრენინგის მონაწილეებად, დაკომპლექტდება სარეზერვო სია

ადამიანური
რესურსების მართვა

ადამიანური რესურსების მართვა

მიმოხილვა

ადამიანური რესურსების მართვა


ადამიანური რესურსების ეფექტური მართვის მიზანია, უზრუნველყოს თანამშრომლების ერთობლივი წარმატებული მუშაობა, უკეთ გამოავლინოს მათი ძლიერი მხარეები და ხელი შეუწყოს სუსტი მხარეების გამოსწორებას. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი სკოლის წარმატება პირდაპირ კავშირშია მის მიერ ადამიანური რესურსების სწორ მართვასთან.
ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვისთვის ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს:
• ნათლად ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული სტრუქტურა;
• სამართლიანი და ეფექტური დასაქმების პოლიტიკა (რაც უნდა მოიცავდეს სამუშაოზე აყვანის ძირითად პროცედურებს: შერჩევას, დასაქმებას და გათავისუფლებას);
• თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებისა და გადამზადების პროგრამა;
• თანამშრომელთა შეფასების სისტემა, რომელშიც ეფექტურად იქნება გაერთიანებული თანამშრომელთა მონიტორინგი, შეფასება და წახალისების მექანიზმები.

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისათვის. ასევე, საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, გუნდის ეფექტურად მართვისთვის საჭირო უნარჩვევბის განვითარების მიზნით.

ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან ადამიანური რესურსების მართვის არსს, მიზნებს, სისტემასა და ტექნოლოგიებს. გაიაზრებენ HR მენეჯმენტის პრინციპებს. ისეთ ცნებებს, როგორიცაა ორგანიზაცია, გუნდი, ლიდერობა, კოლეგიალობა, თანამშრომლობა. შეისწალიან მართვის ფსიქოლოგიურ ასპექტებს, პერსონალის სწავლების პრინციპებსა და მართვით მიდგომებს. გაეცნობიან ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში არსებულ სიახლეებს და თანამედროვე მიდგომებს, მიიღებენ ცოდნას კონფლიქტური სიტუაციების მართვის შესახებ.

კურსი მისცემს მსმენელებს შესაძლებლობას მიიღონ ინფორმაცია თანამედროვე ხედვების შესახებ ადამიანური კაპიტალის მართვის სფეროში. ასევე, გამოიმუშაონ/გაიუმჯობესონ უნარ-ჩვევები ადამიანური კაპიტალის მართვის ფუნქციების ეფექტურად შესრულების მხრივ. კურსის გავლის შემდეგ ისინი მიიღებენ პასუხს შეკითხვებზე, როგორიცაა:
 როგორ უნდა მოხდეს შესრულებული სამუშაოს შეფასება?
 როგორია ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ხედვა და სტრატეგიული მართვა?
 რა არის ლიდერობა და მართვის სტილი?
 როგორ ხდება რეკრუტინგი და შერჩევა?

შინაარსი

1. ადამიანური კაპიტალის თანამედროვე ხედვა და სტრატეგიული მართვა;
2. HR როგორც ლიდერი და HR, როგორც ბიზნეს პარტნიორი; HR პროცესები;
3. ტალანტების მოზიდვა; რეკრუტინგი-შერჩევა და დაქირავება;
4. welcoming და ადაპტაცია;
5. ტრენინგი და კარიერული განვითარება;
6. პერსონალის სამუშაოს შსრულების შეფასება
7. ლიდერობა და მართვის სტილი
8. თანამშრომლების შეფასება და ეფექტურობის მართვა;
9. კორპორატიული კულტურა, როგორც ძლიერი ბრენდის შემქმნელი.

ტრენერი

ლიკა ნოზაძე

ადამიანური რესურსების მართვა

nozadze 02

ლიკა ნოზაძე-HR და ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი – 15+ წლიანი გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით. სფეროები მოიცავს: ფარმაცევტულ, ავტოინდუსტრიის, საფინანსო, საცალო მომსახურებისა და საბანკო სფეროებს. განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – კლინიკური ფსიქოლოგი; Central European University Business School – MBA; HRCI – SPHRi – საერთაშორისო (United States)  აკრედიტაცია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში.

ლიკა ნოზაძე 15 წელზე მეტია ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით წამყვან პოზიციებზე მუშაობს. მის კომფეტენციაში შედის:

 

   • HR სტრატეგიის შემუშავება და დანერგვა
   • ორგანიზაციული სტრუქტურის რედიზაინი
   • შეფასების სისტემების შემუშავება და დანერგვა თანამდებობის კლასიფიკაციის გათვალისწინებით
   • მასტერკლასების ჩატარება (300+ მაღაზიის მენეჯერი და ადმინისტრატორი/სუპერვაიზერი)
   • კადრების შერჩევის სტრატეგიის იმპლემენტაცია
   • სასწავლო და განვითარების სტრატეგიების იმპლემენტაცია
   • პოლიტიკისა და პროცედურების იმპლემენტაცია, რაც შეეხება ადამიანების განვითარებას, ბიზნეს პარტნიორობას, კომპენსაციებს და სხვა HR სერვისებს
   • კორპორატიული კულტურის ცვლილების პროცესის გაძლიერება/მართვა შეცვლისა და გაფართოების დროს

 

ლიკა არის ლექტორი და ტრენერი სხვადასხვა სასწავლებელში, მათ შორის საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტსი, ეიჩარ ჰაბში, კავკასიის უნივერსიტეტში და ა.შ

გიორგი ლობჟანიძეს განათლება მიღებული აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლებში – ბიზნეს ანალიტიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით. არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დარგში.
2001-2006 წლებში გიორგი ლობჟანიძე „საქართველოს ეროვნულ ბანკი“-ში IT ქსელებისა დ ადმინისტრირების განყოფილების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა, 2006-2011 წლებში იკავებდა IT ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პორტფოლიოს მენეჯერის პოზიციას „ბანკი რესპუბლიკა“-ში. ის 2012 წლიდან სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-ს პროექტების მართვისა და ბიზნესის ანალიზის სამსახურს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2018 წლიდან, პარალერულად „ტენსტეპ გორგია“-ს პროექტების განვითარების და ტრენინგების მენეჯერის პოზიციაზე საქმიანობს

მალე დაიდება სრული ინფორმაცია

განრიგი და თარიღი
CALEND ICO
4 დღე

თითოეული ტრენინგის მიმდინარეობა სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრულია არანაკლებ 4 დღისა

time
16 საათი

ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 5 საათისა

coffee
შესვენება

დღის განმავლობაში განსაზღვრულია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ყავა / ლანჩი)

ჩართვის წესი

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაცია აუცილებელია:

 • საქმიანობდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
 • რეგისტრირებულიიყოს ან დარეგისტრირდეს  სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

– შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებს ის ორგანიზაცია, რომელიც სრულყოფილად შეასრულებს პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელ პირობებს და უზრუნველყოფს მასთან დასაქმებული, ტრენინგზე დასწრების მსურველი პირის ან/და პირთა მონაწილეობას ინტერვიუს პროცესში

*ინტერვიურება გულისხმობს თანამშრომელთა გამოკითხვას, რათა ტრენინგთემატიკის განსაზღვრის დროს ზუსტად მოხდეს კომპანიის საჭიროებების გათვალისწინება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასაქმებულ პირთან ან/და პირებთან ჩატარებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგად მოხდება პროგრამის მოსარგებლეთა საბოლოო სიის განსაზღვრა

გაითვალისწინეთ:

*იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პირების რაოდენობა აღემატება ტრენინგზე/ტრენინგებზე ერთი ორგანიზაციიდან წარმოსადგენ პირთა დასაშვებ რაოდენობას (1 ტრენინგ-მიმართულებით არაუმეტეს ორი პირი და ჯამში არაუმეტეს 3 სხვადასხვა ტრენინგ-მიმართულებით მაქსიმუმ 6 თანამშრომელი), სააგენტო ან/და პროგრამის განმახორციელებელი კომპანია უფლებამოსილია ორგანიზაციას დაავალოს წარმოდგენილი სიიდან თანამშრომელთა შერჩევა

*აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიზანია პროგრამაში ორგანიზციების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილ პირთა შერჩევისას

*იმ პირებისგან, რომლებიც არ იქნებიან შერჩეული  ტრენინგის მონაწილეებად, დაკომპლექტდება სარეზერვო სია

შრომისა და პროფესიული უსაფრთხოების სტანდარტები აუდიტორებისთვის

შრომისა და პროფესიული უსაფრთხოების სტანდარტები

აუდიტორებისთვის

მიმოხილვა

შრომისა და პროფესიული უსაფრთხოების სტანდარტები

აუდიტორებისთვის

დასაქმებულების  სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა წარმოადგენს  ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც ამავდროულად, გარანტირებულია როგორც საქართველოს უზენაესი კანონით, საქართველოს კონსტიტუციით, ასევე სხვა არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით. შრომის უფლება თავის თავში მოიაზრებს დასაქმებულთა უფლებას, უზრუნველყოფილი იყოს შრომის მაქსიმალურად უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო.

უსაფრთხოების მართვის სიტემის აუდიტი მნიშვნელოვანია კომპანიებში სამუშაო გარემოს, რისკებისა და მათი მართვის  შეფასებისათვის. პერიოდული ანალიზისა და აუდიტის განხორციელება  შრომისა და პროფესიული უსაფრთხოების დაცვის კუთხით, რისკებისა და პროფესიით განპირობებული დაავადებების შემცირების და ზოგადად, უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნისკენაა მიმართული. უსაფრთხოების სიტემის საბაზისო შეფასება და საკანომდებლო მოთხოვნებსა და ორგანიზაციაში არსებულ მდგომარეობას შორის სხვაობის დადგენა, უსაფრთხოების სისტემის შემუშავების ან/და არსებული სისტემის გაუმჯობესების გეგმის შედგენის აუცილებელი წინაპირობაა

კურსი განკუთვნილია შრომითი უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიუმჯობესონ არსებული ცოდნა და გაიზიარონ საერთაშორისო გამოცდილება

კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელს შეეძლება რისკების ეფექტურად შეფასება, იმ საფრთხეების გამოვლინება, რაც უარყოფითად მოქმედებს უსაფრთხოების სისტემის ფუნქციონირებაზე, სისტემის დანერგვის თუ გაუმჯობესების გეგმის შედგენა.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები აღჭურვილი იქნებიან სათანადო ცოდნით, რათა უპასუხონ თანამედროვე მოთხოვნებს. კურსის ბოლოს მათ ექნებათ ცოდნა და გამოცდილების გაზიარება შემდეგ საკითხებზე:

 • სახელმწიფოს პოლიტიკა შრომის უსაფრთხოების სფეროში
 • შრომის საერთაშორისო უსაფრთხოების ნორმები
 • უსაფრთხოების სიტემის საბაზისო შეფასება (Gap Analysis)
 • თანამედროვე უსაფრთხოების გონივრული სისტემები
 • სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოების  მართვის სისტემების განვითარება
შინაარსი
 1. ორგანიზაციის აუდიტისა და სერტიფიცირების მნიშვნელობა – მიზეზები და ბენეფიტები;
 2. სტანდარტების მიმოხილვა და ანალიზი; 
 3. შრომის და პროფესიული უსაფრთხოება – გამოწვევები, ზეგავლენის მოხდენის შიდა და გარე ფაქტორები , განხორციელების სტრატეგია;
 4. აუდიტის მექანიზმის გაგება (ხარვეზების მოძიება და მათი გამოვლენა); 
  შრომის და პროფესიული უსაფრთხოების აუდიტის პროცესის ეტაპები და მიმოხილვა; 
 5. ინსპექტირება და პროცედურული მონიტორინგი (პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება).
ტრენერი

რიჩარდ ჰიგინსი

შრომისა და პროფესიული უსაფრთხოების სტანდარტები აუდიტორებისთვის

0

რიჩარდ ჰიგინსი არის ბრიტანელი პროფესიონალი, რომელსაც ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების მენეჯმენტის მიმართულებით წამყვან საერთაშორისო კომპანიებში მუშაობის 27 წლიანი გამოცდილება აქვს. მისი კარიერა 1984 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალებში დაიწყო, 1991-2008 წლებში მუშაობდა კომპანია „BAE Systems”-ში სხვადასხვა პოზიციებზე: ადმინისტრაციული პერსონალის ოფიცერი,  უსაფრთხოების კოორდინატორი, კომპანიის ობიექტების, ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და შრომითი გარემოს მენეჯერის თანამდებობზე. 2008-2013 წლებში სასტუმროების საერთაშორისო ქსელში „InterContinental Hotels Group“ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რეგიონალური მენჯერის პოზიციაზე, ამ კუთხით ის 14 ქვეყანაში 120-ზე მეტი სასტუმროს მენეჯმენტს ახორციელბდა. 2014 წელს დაარსა კომპანია „PragmaRisk“, სადაც სენიორ კონსულტანტის თანმდებობა ეჭირა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკებისგან დაცვის მიმართულებით სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიებს უწევდა კონსულტირებას. 2014 წლიდან მუშაობს თავისი სპეციალობით ძირითადად მომსახურების სფეროში, ისეთ კომპანიებში როგორიცაა „FRHI Hotels & Resorts“ (now ACCOR) და „PragmaRisk International & StaySafe Hospitality“.

რიჩარდ ჰიგინსი 2008 წლიდან არის რისკების უსაფრთხოების მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის (International Institute of Risk Safety Management) თანამშრომელი, ასევე სამრეწველო უბედური შემთხვევვბის ინსტიტუტის (Institute Industrial Accident Investigators), ხანძარსაწინააღმდეგო ასოციაციის (Fire Protection Association), უსაფრთხოების ინსტიტუტის (Security Institute) წევრი და უსაფრთხოების რისკების მენეჯმენტის საერთაშორისო ინსტიტუტის (International Institute Risk Safety Management) დმაარსებელი და თავმჯდომარე

გიორგი ლობჟანიძეს განათლება მიღებული აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლებში – ბიზნეს ანალიტიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით. არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დარგში.
2001-2006 წლებში გიორგი ლობჟანიძე „საქართველოს ეროვნულ ბანკი“-ში IT ქსელებისა დ ადმინისტრირების განყოფილების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა, 2006-2011 წლებში იკავებდა IT ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პორტფოლიოს მენეჯერის პოზიციას „ბანკი რესპუბლიკა“-ში. ის 2012 წლიდან სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-ს პროექტების მართვისა და ბიზნესის ანალიზის სამსახურს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2018 წლიდან, პარალერულად „ტენსტეპ გორგია“-ს პროექტების განვითარების და ტრენინგების მენეჯერის პოზიციაზე საქმიანობს

მალე დაიდება სრული ინფორმაცია

განრიგი და თარიღი
CALEND ICO
4 დღე

თითოეული ტრენინგის მიმდინარეობა სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრულია არანაკლებ 4 დღისა

time
16 საათი

ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 5 საათისა

coffee
შესვენება

დღის განმავლობაში განსაზღვრულია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ყავა / ლანჩი)

ჩართვის წესი

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაცია აუცილებელია:

 • საქმიანობდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
 • რეგისტრირებულიიყოს ან დარეგისტრირდეს  სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

– შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებს ის ორგანიზაცია, რომელიც სრულყოფილად შეასრულებს პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელ პირობებს და უზრუნველყოფს მასთან დასაქმებული, ტრენინგზე დასწრების მსურველი პირის ან/და პირთა მონაწილეობას ინტერვიუს პროცესში

*ინტერვიურება გულისხმობს თანამშრომელთა გამოკითხვას, რათა ტრენინგთემატიკის განსაზღვრის დროს ზუსტად მოხდეს კომპანიის საჭიროებების გათვალისწინება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასაქმებულ პირთან ან/და პირებთან ჩატარებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგად მოხდება პროგრამის მოსარგებლეთა საბოლოო სიის განსაზღვრა

გაითვალისწინეთ:

*იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პირების რაოდენობა აღემატება ტრენინგზე/ტრენინგებზე ერთი ორგანიზაციიდან წარმოსადგენ პირთა დასაშვებ რაოდენობას (1 ტრენინგ-მიმართულებით არაუმეტეს ორი პირი და ჯამში არაუმეტეს 3 სხვადასხვა ტრენინგ-მიმართულებით მაქსიმუმ 6 თანამშრომელი), სააგენტო ან/და პროგრამის განმახორციელებელი კომპანია უფლებამოსილია ორგანიზაციას დაავალოს წარმოდგენილი სიიდან თანამშრომელთა შერჩევა

*აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიზანია პროგრამაში ორგანიზციების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილ პირთა შერჩევისას

*იმ პირებისგან, რომლებიც არ იქნებიან შერჩეული  ტრენინგის მონაწილეებად, დაკომპლექტდება სარეზერვო სია

პროექტის ციკლის მართვა

პროექტის ციკლის მართვა

მიმოხილვა

პროექტის ციკლის მართვა


პროექტი არის ერთჯერადი, დროით შეზღუდული, მიზანმიმართული ღონისძიებების ერობლიობა, რომელიც კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტისათვის სხვადასხვა კვალიფიკაციის სპეციალისტებისა და რესურსების ურთიერთქმედებას საჭიროებს. 

პროექტის მართვა ( Project Management) წარმოადგენს აკადემიურ დისციპლინას, რომელიც უზრუნველყოფს დროითი, ადამიანური და მატერიალური რესურსების დაგეგმვას, ორგანიზებას, უსაფრთხოებასა და მართვას, რათა წარმატებით შესრულდეს პროექტის მიზნები.

პროექტი კლიენტის მოთხოვნების შესრულებისათვის შექმნილი კომპლექსური, არარუტინული, ერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც შემოსაზღვრულია დროით, ბიუჯეტით, რესურსებით და ტექნიკური მახასიათებლებით.

პროექტის მართვის მთავარი ამოცანაა, მიღწეულ იქნას პროექტის მიზნები გარკვეული შეზღუდვების პირობებში. ეს შეზღუდვები ძირითადად თავს იყრის შემდეგ სამ მახასიათებელში: დრო, ბიუჯეტი და პროექტის არსი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრებო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრებო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ გააანალიზონ და გადაჭრან ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება პროექტების წარმატებით განხორციელებას. შეძლებენ მიიღონ პასუხი შემდეგ მთავარ კითხვებზე:

 • რა არის პროექტი?
 • ვინ არიან პროექტის მთავარი და სხვა მონაწილეები?
 • როგორია წარმატებული პროექტი და რა უნდა გავაკეთოთ წარმატების მისაღწევად?
 • როგორ ვმართოთ პროექტის პრიორიტეტები?
 • რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის?
 • როგორ ვმართოთ პროექტის გუნდი?
 • როგორ ვმართოთ პროექტის რესურსები?
 • როგორ ვაკონტროლოთ პროექტი და მისი შედეგები?
შინაარსი
 1. პროექტის არსი და მართვის საფუძვლები; Initiation / Definition Phase  / ინოვაციები, სტრატეგიული დაგეგმვა და პროექტების მართვის შესავალი 
 2. სტრატეგიული დაგეგმვა  და ინოვაციები; ინოვაციები და ცვლილეების მართვა; სტრატეგიული მიზნები და მისი მიღწევის დაგეგმვა
 3. პრაქტიკული სავარჯიშო – სტრატეგის ჩამოყალიება და ამოცანების განსაზღვრა და პრიორიტიზირება 
 4. პროექტის ამოცანები და პროექტის წესდება (Project Charter)
 5. პრობლემების ანალიზი და სტრატეგიების ანალიზის ტექნიკები;
 6. Planning Phase / პროექტის დაგეგმვა
 7. მონაცემების მოგროვეა და ანალიზი
 8. პროექტის შესრულების გეგმა
 9. პროექტის შესრულების განრიგი
 10. ბიუჯეტის შედგენისა და რესურსების განაწილება;პროექტის ხარჯების დათვლა, დროის, დანახარჯისა და რისკების მართვა.
 11. პროექტის შესყიდვების დაგეგმვა
 12. პროექტის მიმდინარეობის კომუნიკაციების დაგეგმვა
 13. პროექტის შესრულება  /  Execution Phase; პროექტის მიმდინარეობის ანგარიშგება
 14. რისკების და პრობლემების მართვა
 15. საპროექტო გუნდის მართვა
 16. პროექტის გეგმის მართვა
 17. პროექტის დასრულება და დახურვა
 18. პროექტის განმოცდილების განხილვა და დოკუმენტირება
ტრენერი

გიორგი ლობჟანიძე

პროექტის ციკლის მართვა

lobjanidze 03

გიორგი ლობჟანიძე

 • 10 + წელი გამოცდილება არასამთავრობო, სამთავრობო ინოვაციური და სტრატეგიული მიმართულების პროექტების განხორციელებაში.
 • PMP – პროექტების მართვის საერთაშორისო სტატუსის პროფესიონალი
 • ინოვაციების და სტრატეგიული მართვის პროფესიონალი …
 • კომპანიების სტრატეგიული დაგეგმვის და ბიზნეს მოდელის შემუშავების კონსულტანტი:

 

გიორგი ლობჟანიძე 10 წელზე მეტია, რაც პროექტების მართვის სფეროში მოღვაწობს. 2012 წლიდან დღემდე არის პროექტების მართვის და ბიზნეს ანალიზის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. ის რეგულარულად ატარებს ტრენინგებს პროექტების მართვაში შემდეგ თემატიკაზე:

 1. Project Integration Management / პროექტების ინტეგრაციის მართვა
 2. Project Scope Management / სზღვერების მართვა
 3. Project Schedule Management / პროექტების განრიგის მართვა
 4. Project Cost Management / პროექტების ხარჯების მართვა
 5. Project Quality Management / პროექტების ხარჯების მართვა
 6. Project Resource Management / პროექტების რესურსების მართვა
 7. Project Communications Management / პროექტების კომუნიკაციის მართვა
 8. Project Risk Management / პროექტების რისკების მართვ
 9. Project Procurement Management / პროექტების შესყიდვების მართვა
 10. Project Stakeholder Management / პროექტებში ჩართული მხარეებთან ურთიერთობის მართვა

გიორგი ლობჟანიძეს განათლება მიღებული აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლებში – ბიზნეს ანალიტიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით. არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დარგში.
2001-2006 წლებში გიორგი ლობჟანიძე „საქართველოს ეროვნულ ბანკი“-ში IT ქსელებისა დ ადმინისტრირების განყოფილების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა, 2006-2011 წლებში იკავებდა IT ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პორტფოლიოს მენეჯერის პოზიციას „ბანკი რესპუბლიკა“-ში. ის 2012 წლიდან სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-ს პროექტების მართვისა და ბიზნესის ანალიზის სამსახურს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2018 წლიდან, პარალერულად „ტენსტეპ გორგია“-ს პროექტების განვითარების და ტრენინგების მენეჯერის პოზიციაზე საქმიანობს

მალე დაიდება სრული ინფორმაცია

განრიგი და თარიღი
CALEND ICO
4 დღე

თითოეული ტრენინგის მიმდინარეობა სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრულია არანაკლებ 4 დღისა

time
16 საათი

ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 5 საათისა

coffee
შესვენება

დღის განმავლობაში განსაზღვრულია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ყავა / ლანჩი)

ჩართვის წესი

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაცია აუცილებელია:

 • საქმიანობდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
 • რეგისტრირებულიიყოს ან დარეგისტრირდეს  სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

– შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებს ის ორგანიზაცია, რომელიც სრულყოფილად შეასრულებს პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელ პირობებს და უზრუნველყოფს მასთან დასაქმებული, ტრენინგზე დასწრების მსურველი პირის ან/და პირთა მონაწილეობას ინტერვიუს პროცესში

*ინტერვიურება გულისხმობს თანამშრომელთა გამოკითხვას, რათა ტრენინგთემატიკის განსაზღვრის დროს ზუსტად მოხდეს კომპანიის საჭიროებების გათვალისწინება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასაქმებულ პირთან ან/და პირებთან ჩატარებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგად მოხდება პროგრამის მოსარგებლეთა საბოლოო სიის განსაზღვრა

გაითვალისწინეთ:

*იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პირების რაოდენობა აღემატება ტრენინგზე/ტრენინგებზე ერთი ორგანიზაციიდან წარმოსადგენ პირთა დასაშვებ რაოდენობას (1 ტრენინგ-მიმართულებით არაუმეტეს ორი პირი და ჯამში არაუმეტეს 3 სხვადასხვა ტრენინგ-მიმართულებით მაქსიმუმ 6 თანამშრომელი), სააგენტო ან/და პროგრამის განმახორციელებელი კომპანია უფლებამოსილია ორგანიზაციას დაავალოს წარმოდგენილი სიიდან თანამშრომელთა შერჩევა

*აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიზანია პროგრამაში ორგანიზციების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილ პირთა შერჩევისას

*იმ პირებისგან, რომლებიც არ იქნებიან შერჩეული  ტრენინგის მონაწილეებად, დაკომპლექტდება სარეზერვო სია

სოციალური მედია მარკეტინგი

სოციალური მედია მარკეტინგი:

მიმოხილვა

სოციალური მედია მარკეტინგი


სოციალური მედია მარკეტინგი თანამედროვე ბიზნესისთვის ძალიან მნივნელოვანი ხელსაწყოა გაყიდვების ზრდისა და ბრენდირებისთვის. ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ლინკედინი და იუთუბი ეს არის ის ძირითადი პლატფორმები, სადაც თქვენი პოტენციური მომხმარებლები გელიან.


იყო დრო, სოციალური მედია მარკეტინგი არ აღიქმეოდა სერიოზულ მარკეტინგულ საშუალებად ბიზნესისთვის. ამჟამად , ყველაზე უფრო დიდი სკეპტიკოსიც კი დათანხმდება, რომ სოციალური მედია ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, გაყიდვების ზრდისა და მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაციისთვის. დედამიწის მოსახლეობის ნახევარს გააჩნია მინიმუმ ერთი სოციალური მედია პროფილი, მათგან 2.5 მილიარდი აქტიურად იყენებს მას. ამიტომაც, პოპულარული სოციალური მედია პლატფორმები გადაიქცნენ მარკეტინგულ გიგანტებად, რომლებიც სთავაზობენ ბიზნეს ულტრა თანამედროვე მარკეტინგულ ხელსაწყოებს, მათგან გამოსარჩევია რემარკეტინგი და მიზნობრივი რეკლამირება. შეიძლება ითქვას, რომ სოციალური მედია აღარ არის არჩევითი საკითხი ბიზნესისთვის, რადგან თუ ცალკეული ორგანიზაციები არ არიან სოციალურ მედიაში, მისი კონკურენტები აუცილებლად იქნებიან, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს ბაზრიდან ასეთი კომპანიების გაქრობას საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. გარდა ამისა, კონკურენცია იმ კუთხითაც არსებობს, ვის უფრო მრავალფეროვანი, სრულყოფილი და საინტერესო სოციალური მედია გვერდები გააჩნია.

კურსი განკუთვნილია მარკეტინგის მენეჯერებისთვის,რომლებსაც სურთ გაიუმჯობესონ პრაქტიკული ცოდნა სოციალური მედია მარკეტინგის სფეროში, ასევე დამწყები მარკეტერებისთვის, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგამენ ამ სფეროში.

კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელს საშუალება ექნება სწორად შეაფასოს მარკეტინგული საჭიროება, დასახოს  სტრატეგია, აღასრულოს და სრულფასოვნად შეძლოს განხორციელებული კამპანიის სწორი შეფასება. 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები აღჭურვილი იქნებიან სათანადო ცოდნით, რათა უპასუხონ თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს. კურსის ბოლოს მათ ექნებათ პასუხები შეკითხვებზე:

 • რა არის სოციალური მედია მარკეტინგის როლი?
 • რა სოციალური მედია პლატფორმები არსებობს და როგორ უნდა მოხდეს მათი ოპტიმიზაცია?
 • როგორ ხდება მიზნობრივი და გაზომვადი მარკეტინგული კამპანიების სტრატეგიის შემუშავება?
შინაარსი
 1. სოციალური მედია მარკეტინგის არსი და მისი როლი
 2. მყიდველისა და გამყიდველის მარკეტინგული მოდელის განხილვა (buyers and sellers’ market) 
 3. სოციალური მედია და მარკეტინგი. სოციალური მედია პლატფორმები და მათი ოპტიმიზაცია;
 4. მიზნობრივი და გაზომვადი მარკეტინგული კამპანიების სტრატეგიის შემუშავება; SWOT ანალიზი / 4P
 5. ჯვარედინი გაყიდვების სტრატეგია crossell/ upsale 
 6. Customer loyalty / Customer Intimacy. კლიენტთა ლოიალობის გამოყენება სოციალურ მედიაში; სეგმენტაცია, მიზნობრივი აუდიტორიის შერჩევა, პოზიციონირება
 7. შეთავაზების სწორი სტრატეგიის დასახვა, არჩევანის მრავალფეროვნება
 8. Sales Promotion Vs Brand Awareness
 9. CLV / PLC Customer Lifetime Value & Product Life Cycle 
 10. Digital Communication / ციფრული კომუნიკაცია
 11. Google Adwords / Contextual ad / Google Analytics 
ტრენერი

დიმიტრი აბულაძე

სოციალური მედია მარკეტინგი:

დიტო აბულადზე 02

დიმიტრი აბულაძე კავკასიის უნივერსიტეტისა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ლექტორი; სალექციო კურსები:

 • მარკეტინგის საფუძვლები
 • მარკეტინგის მენეჯმენტი
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციალური მედია მარკეტინგი
 • ციფრული მარკეტინგი

ტრენერი სხვადასხვა მარკეტინგულ სკოლებში.

ISM – Internetional School of Marketing

სხვადასხვა წამყვანი ორგანიზაციის მარკეტინგის დეპარტამნეტის ხელმძღვანელი

 

დიმიტრი 2006 წლიდან მუშაობს მარკეტინგის სფეროში წამყვან პოზიციებზე. მის საქმიანობაში შედის ახალი პროდუქციის განვითარება, პოზიციონირება, სტრატეგიული განვითარება, პრომოცია, სამომავლო სტრატეგიების დასახვა, ყოველთვიური აქტივობების იმპლემენტაცია და მონიტორინგი.

ის რეგულარულად ატარებს ტრენინგებს სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართულებით. აქვს საავტორო კურსები შემდეგ თემებზე: ინტერნეტ მარკეტინგის სტრატეგიების დაგეგმვა, ელექტრონული მარკეტინგული კამპანიების ჩატარება, ბრენდის პოზიციონირება.

უმაღლეს სასწავლებლებში ის კითხულობს კურსებს: შესავალი მარკეტინგში, ციფრული მარკეტინგი, მარკეტინგის მენეჯმენტი. მისი ლექციები გამოირცევა მაღალი ინტერაქტიულობით და თანამედროვე მიდგომებით.

გიორგი ლობჟანიძეს განათლება მიღებული აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლებში – ბიზნეს ანალიტიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით. არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დარგში.
2001-2006 წლებში გიორგი ლობჟანიძე „საქართველოს ეროვნულ ბანკი“-ში IT ქსელებისა დ ადმინისტრირების განყოფილების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა, 2006-2011 წლებში იკავებდა IT ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პორტფოლიოს მენეჯერის პოზიციას „ბანკი რესპუბლიკა“-ში. ის 2012 წლიდან სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-ს პროექტების მართვისა და ბიზნესის ანალიზის სამსახურს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2018 წლიდან, პარალერულად „ტენსტეპ გორგია“-ს პროექტების განვითარების და ტრენინგების მენეჯერის პოზიციაზე საქმიანობს

მალე დაიდება სრული ინფორმაცია

განრიგი და თარიღი
CALEND ICO
4 დღე

თითოეული ტრენინგის მიმდინარეობა სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრულია არანაკლებ 4 დღისა

time
16 საათი

ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 5 საათისა

coffee
შესვენება

დღის განმავლობაში განსაზღვრულია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ყავა / ლანჩი)

ჩართვის წესი

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაცია აუცილებელია:

 • საქმიანობდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
 • რეგისტრირებულიიყოს ან დარეგისტრირდეს  სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

– შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებს ის ორგანიზაცია, რომელიც სრულყოფილად შეასრულებს პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელ პირობებს და უზრუნველყოფს მასთან დასაქმებული, ტრენინგზე დასწრების მსურველი პირის ან/და პირთა მონაწილეობას ინტერვიუს პროცესში

*ინტერვიურება გულისხმობს თანამშრომელთა გამოკითხვას, რათა ტრენინგთემატიკის განსაზღვრის დროს ზუსტად მოხდეს კომპანიის საჭიროებების გათვალისწინება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასაქმებულ პირთან ან/და პირებთან ჩატარებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგად მოხდება პროგრამის მოსარგებლეთა საბოლოო სიის განსაზღვრა

გაითვალისწინეთ:

*იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პირების რაოდენობა აღემატება ტრენინგზე/ტრენინგებზე ერთი ორგანიზაციიდან წარმოსადგენ პირთა დასაშვებ რაოდენობას (1 ტრენინგ-მიმართულებით არაუმეტეს ორი პირი და ჯამში არაუმეტეს 3 სხვადასხვა ტრენინგ-მიმართულებით მაქსიმუმ 6 თანამშრომელი), სააგენტო ან/და პროგრამის განმახორციელებელი კომპანია უფლებამოსილია ორგანიზაციას დაავალოს წარმოდგენილი სიიდან თანამშრომელთა შერჩევა

*აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიზანია პროგრამაში ორგანიზციების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილ პირთა შერჩევისას

*იმ პირებისგან, რომლებიც არ იქნებიან შერჩეული  ტრენინგის მონაწილეებად, დაკომპლექტდება სარეზერვო სია

მევენახეობა

მევენახეობა

მიმოხილვა

მევენახეობა


მევენახეობას, როგორც სოფლის მეურნეობის დარგს, ვაზის მოვლა-მოყვანის დანიშნულება აქვს. მევენახეობის პროდუქცია გამოყენების მიხედვით იყოფა 4 საწარმოო მიმართულებით:
• სუფრის ყურძნის წარმოება;
• საქიშმიშე ყურძნის წარმოება;
• მევენახეობა სხვადასხვა ტიპის ღვინის, კონიაკისა და შამპანურის წარმოებისათვის;
• საკონსერვო ნედლეულის ბაზა ყურძნის წვენის, ბადაგის, კომპოტის, მურაბის, მარინადისა და სხვა უალკოჰოლო პროდუქტების წამოებისთვის.
მევენახეობა უძველესი დარგია. კულტურული მევენახეობის საწყისი ენეოლითურ და ბრინჯაოს ხანას მიეკუთვნება. ამიერკავკასიის, შუა და წინა აზიის მოსაზღვრე რაიონებში მევენახეობა ცნობილი იყო ძვ. წ. რამდენიმე ათასეული წლის წინათ. საქართველო მევენახეობის ერთ-ერთი უძველესი კერაა. აქ ვაზის გაშენება-მოვლის წესები ცნობილი იყო ძვ. წ. 3200-3300 წლის წინათ. ადგილობრივი მევენახეობის სიძველეზე მიუთითებს არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიულიმასალები, წერილობითი წყაროები, მდიდარი ხალხური ტერმინოლოგია და სხვა. განათხარი მასალა მოწმობს, რომ II ათასწლეული ბოლოს მევენახეობა საქართველოში უკვე საკმაოდ დაწინაურებული იყო. ამას ადასტურებს კახეთში აღმოჩენილი ვაზის ნამგლისებრი სასხლავი, რომელიც ბრინჯაოსაგან იყო დამზადებული. სოფ. ნინოწმინდის სამაროვანზე ნაპოვნი წიპწეპი, რაც რქაწითელისა და მწვანე ვაზის ჯიშის არსებობაზე მიუთითებს და სხვა.
მევენახეობა, როგორც მეცნიერება (მემცენარეობის დარგი), სწავლობს ვაზის ბიოლოგიურ თვისებებს, ამ თვისებების გაუმჯობესებას და ვენახის გაშენება-მოვლის ხერხებსა და სისტემებს. იგი შედგება ზოგადი და კერძო ნაწილისაგან.
ზოგადი მევენახეობა სწავლობს ვაზის ბიოლოგიას, ეკოლოგიასა და აგროტექნიკას; კერძო მევენახეობა – აგროტექნიკის ღონისძიებათა თავისებურებას სხვადასხვა კლიმატურ-ნიადაგურ და რელიეფურ პირობებში, აგრეთვე ვაზის აღზრდას სათბურებში, ამპელოგრაფიას, სელექციას.

კურსი განკუთვნილია დამწყები და მოქმედი მევენახე-მეღვნიეებისთვის, დაინტერესებული პირებისთვის, რომელთაც სურთ გაეცნონ საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობას,  ვაზის ჯიშებს, ღვინის ქვევრში დაყენების თავისებურებებს და მევენახეობის თანამედროვე მიდგომებს.

კურსის მიზანია საქართველოს მევენახეობა-მეღვნიეობის პოტენციალის წარმოჩენა, ამ სფეროში კვალიფიციური პირების მომზადება, ინტერესის გაღრმავება. მსოფლიო მიდგომების და პრაქტიკის გაცნობა დაინტერესებული პირებისთვის

კურსის ბოლოს მსმენელებს ექნებათ ცოდნა შემდეგი თემების ირგვლივ:

 • ვაზის სარგავი მასალა და მისი წარმოება. ვაზის მყნობის ძირითადი წესები და გამრავლების თავისებურებები;
  • ვაზის დაპროექტების თავისებურებები, ვაზის ჯიშების შერჩევა და ვენახში განლაგების პრინციპები, ვენახის დაპროექტების მარკეტინგული ანალიზი. 
  • ვაზის სხვლა-ფორმირება, ვაზის ფორმირების ძირითადი სისტემები, ვაზის საყრდენი სახეები და მათი მოწყობა, მწვანე ოპერაციები ვაზში; 
  • ვაზის მავნებელ-დაავადებებთან, სარეველებთან ბრძოლა და სტრეს ფაქტორების მართვის მეთოდები.
  • ვაზის დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები; 
  • ვაზის მორწყვა, სარწყავი სისტემები, მორწყვის ვადებისა და ნორმების განსაზღვრა;
  • ყურძნის მიღება-დამუშავება, დუღილების წარმართვა, ღვინის დამუშავება, სტაბილიზაცია და ჩამოსხმა; 
  • ღვინის დაყენების შესაბამისი მეთოდების შერჩევა ვენახის მოცემულობის და აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
  • მეღვინეობის მარკეტინგი, შეფუთვა და წარდგენა; 
  • ღვინის დაყენების არსებული პრაქტიკა და თანამედროვე მეთოდები. 
შინაარსი
 1. საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესავალი
 2. ვაზის სარგავი მასალა და მისი წარმოება. ვაზის მყნობის ძირითადი წესები და გამრავლების თავისებურებები;
  ვაზის დაპროექტების თავისებურებები, ვაზის ჯიშების შერჩევა და ვენახში განლაგების პრინციპები, ვენახის დაპროექტების მარკეტინგული ანალიზი.
 3. ვაზის მავნებლები, დაავადებები და ნაკლოვანებები.
 4. ქართული ვაზის ჯიშები და მევენახეობის განსაკუთრებული ადგილები.
 5. ვაზის სხვლა-ფორმირება, ვაზის ფორმირების ძირითადი სისტემები, ვაზის საყრდენი სახეები და მათი მოწყობა, მწვანე ოპერაციები ვაზში; 
  ვაზის მავნებელ-დაავადებებთან, სარეველებთან ბრძოლა და სტრეს ფაქტორების მართვის მეთოდები.
  ვაზის დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები; 
 6. ბიომევენახეობა და ბიომეღვინეობა
 7. ვაზის მორწყვა, სარწყავი სისტემები, მორწყვის ვადებისა და ნორმების განსაზღვრა;
  ყურძნის მიღება-დამუშავება, დუღილების წარმართვა, ღვინის დამუშავება, სტაბილიზაცია და ჩამოსხმა; 
  ღვინის დაყენების შესაბამისი მეთოდების შერჩევა ვენახის მოცემულობის და აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
 8. ქვევრი (ისტორია, ქვევრის დამზადება, მექვევრეობის კერები, ქვევრის მოვლა).
 9. ღვინის დაყენება ქვევრში.
 10. მეღვინეობის მარკეტინგი, შეფუთვა და წარდგენა; 
 11. ღვინის დაყენების არსებული პრაქტიკა და თანამედროვე მეთოდები. 
 12. მარნის მშენებლობა; ქართული საღვნიე ჭურჭელი (პრეზენტაცია)
ტრენერი

გიორგი ბარისაშვილი

მევენახეობა

barisashvi 01

გიორგი ბარისაშვილი-მეღვინე, ტრენერი. თემატიკა: ტრადიციული მეღვინეობა, მექვევრეობა საქართველოში, ქართული ვაზის ჯიშები, ღვინის დაყენება ოჯახურ პირობებში, ღვინის დეგუსტაციის თეორია და პრაქტიკა, მარნის მშენებლობა, ღვინის ტურიზმი საქართველოში, ტრადიციული საღვინე ჭურჭელი, ღვინის დაავადებები და მათი მკურნალობა, ვაზის დაავადებები და მათი მკურნალობა, ღვინის ჩამოსხმა ბოთლებში (მციერ მეწარმეთათვის), ღვინის ჩამოსასხმელი დანადგარების აღწერა და მუშაობის პრინციპი (მცირე მეწარმეთათვის) …არაერთი პუბლიკაციის ავტორო. საავტორო ფილმები მევენახეობა-მეღვინეობაში და მეთუნეობაში

გიორგი ბარისაშვილი პროფესიით ინჟინერ-ტექნოლოგი და მეღვინეა. ის გერმანიაში დაეუფლა ისეთ სფეროებს, როგორიცაა მეცხოველეობა, მებოსტნეობა, მეხილეობა, მემარცვლეობა, მევენახეობა, მეღვინეობა.
მუშაობს სხვადასხვა ღვინის ქარხანაში. ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას. კითხულობს ლექციებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: „ღვინოთმცოდნეობა“. არის რედაქტორი ჟურნალისა: „აგრარული საქართველო“
გიორგის გამოცემული აქვს ბროშურები და წიგნები: „ღვინის დაყენება შინაურ პირობებში“ , „ვაზის მწვანე ოპერაციები და მავნებელ-დაავადებები”, „ღვინის დაყენება ქვევრში“, „თიხის ტრადიციული ქართული საღვინე ჭურჭელი“, „სპილენძის საღვინე ჭურჭელი და მარნის იარაღები“, „ღვინის ქართულად დაყენება“, „ღვინის დაყენება ქვევრში“, „ქართული მარანი“, „ქვევრის მოვლა“, „მევენახეობა-მეღვინეობის ლექსიკონი“, „ვაზის და ღვინის ანბანი“ და სხვ.

გიორგი აქვეყნებს პუბლიკაციებს მსოფლიოს წამყვან თემატურ ჟურნალებში. ატარებს ტრენინგებს მეღვინეობის დარგში და მთელ მსოფლიოში ეწევა ქართული მეღვინეობის პროპაგანდას. მას აქვს გადაღებული საავტორო ფილმები: „ქრისტეს მერთვლეები“, „ქართლის მეღვინეები“, „ქვევრისპირული“, „ბიწკინაშვილების მარანი“, „არბოშიკელი მჭედელი“.

გიორგი ლობჟანიძეს განათლება მიღებული აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლებში – ბიზნეს ანალიტიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით. არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დარგში.
2001-2006 წლებში გიორგი ლობჟანიძე „საქართველოს ეროვნულ ბანკი“-ში IT ქსელებისა დ ადმინისტრირების განყოფილების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა, 2006-2011 წლებში იკავებდა IT ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პორტფოლიოს მენეჯერის პოზიციას „ბანკი რესპუბლიკა“-ში. ის 2012 წლიდან სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-ს პროექტების მართვისა და ბიზნესის ანალიზის სამსახურს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2018 წლიდან, პარალერულად „ტენსტეპ გორგია“-ს პროექტების განვითარების და ტრენინგების მენეჯერის პოზიციაზე საქმიანობს

მალე დაიდება სრული ინფორმაცია

განრიგი და თარიღი
CALEND ICO
4 დღე

თითოეული ტრენინგის მიმდინარეობა სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრულია არანაკლებ 4 დღისა

time
16 საათი

ტრენინგ დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 5 საათისა

coffee
შესვენება

დღის განმავლობაში განსაზღვრულია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ყავა / ლანჩი)

ჩართვის წესი

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაცია აუცილებელია:

 • საქმიანობდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
 • რეგისტრირებულიიყოს ან დარეგისტრირდეს  სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

– შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებს ის ორგანიზაცია, რომელიც სრულყოფილად შეასრულებს პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელ პირობებს და უზრუნველყოფს მასთან დასაქმებული, ტრენინგზე დასწრების მსურველი პირის ან/და პირთა მონაწილეობას ინტერვიუს პროცესში

*ინტერვიურება გულისხმობს თანამშრომელთა გამოკითხვას, რათა ტრენინგთემატიკის განსაზღვრის დროს ზუსტად მოხდეს კომპანიის საჭიროებების გათვალისწინება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასაქმებულ პირთან ან/და პირებთან ჩატარებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგად მოხდება პროგრამის მოსარგებლეთა საბოლოო სიის განსაზღვრა

გაითვალისწინეთ:

*იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პირების რაოდენობა აღემატება ტრენინგზე/ტრენინგებზე ერთი ორგანიზაციიდან წარმოსადგენ პირთა დასაშვებ რაოდენობას (1 ტრენინგ-მიმართულებით არაუმეტეს ორი პირი და ჯამში არაუმეტეს 3 სხვადასხვა ტრენინგ-მიმართულებით მაქსიმუმ 6 თანამშრომელი), სააგენტო ან/და პროგრამის განმახორციელებელი კომპანია უფლებამოსილია ორგანიზაციას დაავალოს წარმოდგენილი სიიდან თანამშრომელთა შერჩევა

*აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიზანია პროგრამაში ორგანიზციების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილ პირთა შერჩევისას

*იმ პირებისგან, რომლებიც არ იქნებიან შერჩეული  ტრენინგის მონაწილეებად, დაკომპლექტდება სარეზერვო სია

შემოგვიერთდი და გაზარდე შენი შესაძლებლობები ჩვენთან ერთად

F.A.Q ხშირად დასმული კითხვები

პროგრამაში ჩართვის მსურველი კომპანიები უნდა იყვნენ დარეგისტრირებული ან დარეგისტრირდნენ სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში. რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში შემდეგ მისამართებზე :
• ბათუმი | ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა №70/72
• ქობულეთი | დავით აღმაშენებელის ქუჩა №141
• ხელვაჩაური | დიდაჭარის ქუჩა №23
• ქედა | მერაბ კოსტავას ქუჩა №3
• შუახევი | ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №3.
• ხულო | თამარ მეფის ქუჩა №12

ან დაგვიკავშირდით ტელ.: (+995 422) 24 78 83

ტრენინგები ჩატარდება სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით ქალაქ ბათუმში

*შენიშვნა: ტრენინგების თარიღი დაზუსტდება განაცხადების საფუძველზე ტრენინგების თემატური ჯგუფების დაკომპლექტების შემდგომ. დაზუსტებული თარიღის შესახებ მონაწილეებს ეცნობებათ ტრენინგების დაწყებამდე მინიმუმ 3 დღით ადრე, განაცხადის ფორმაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ტრენინგის თემატიკაზე და შეადგენს არანაკლებ 4 ტრენინგ დღეს (მინუმუმ 16 საათს). თითოეული ტრენინგ დღე განისაზღვრება არაუმცირეს 5 საათისა (შესვენების ჩათვლით) ტრენინგის მიმდინარეობის თითეული დღისთვის დაგეგმილია არაუმეტეს 50 წუთიანი შესვენება (ლანჩი და ყავის შესვენება).

ტრენინგების დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი.
*შენიშვნა: 30% და მეტის გაცდენის შემთხვევაში მონაწილე ვერ მიიღებს სერტიფიკატს

ტრენინგებზე დასასწრებად აუცილებელია პირს ქონდეს დასაქმებულის სტატუსი ტრენინგ კურსის შესაბამისი მიმართულებით.

მასტერკლასზე დასწრება შეუძლია პირს რომელიც პროფესიული გამოცდილებით ან/და კვალიფიკაციით უკავშირდება მასტერკლასის თემატიკას

მასტერკლასის დამსწრეთა შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ იმ პირებს რომლებიც მასტერკლასის ჩატარების პერიოდში დასაქმებული იქნებიან შესაბამისი მიმართულებით

ტრენინგთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ფინანსდება აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ, შესაბამისად თუკი ტრენინგში მონაწილეობის მსურველი დააკმაყოფილებს ჩართვის წესით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მას შესაძლებლობა ექნება სასურველი მიმართულებით ტრენინგ კურსი გაიაროს უსასყიდლოდ

2017/2018 წლის შედეგები

პროექტის ფარგლებში 2017-2018 წლებში, განხორციელდა რეგიონში ოპერირებად 362 ორგანიზაციაში დასაქმებული 440 პირის კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგების ფარგლებში, ხოლო სხვადასხვა მიმართულებით დასაქმებულ პროფესიონალებს საშუალება ქონდათ მასტერკლასების გზით გაეგოთ მეტი თავისი პროფესიის შესახებ

საკონტაქტო ინფორმაცია

 • ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. #70/72 , 6000
 • +995 422 24 78 83
 • +995 422 24 78 84
 • info@hrajara.gov.ge